GMR

Bevoegdheden voor de (volledige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

 • Optreden in de plaats van de MR-en in alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen (geldt ook voor de geledingen); 
 • Adviseren (vóórdat een besluit wordt genomen) over de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de scholen; 
 • Adviseren (vóórdat een besluit wordt genomen) over de verdeling van de geldmiddelen over de scholen, over de criteria die daarbij worden toegepast, en over de verdeling tussen de middelen die ‘schools’ worden ingezet en die ‘bovenschools’ worden ingezet; 
 • Adviseren (vóórdat een besluit wordt genomen) over de aanstelling/benoeming van het personeel dat is belast met bovenschoolse managementtaken.

MR 

De opzet van de MR: 

In de MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting.

Bijeenkomsten van de MR:

De MR vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderingen hebben een open karakter, d.w.z. dat de ouders van harte welkom zijn op de vergaderingen (mits de agendapunten dit toelaten en na aanmelding).

De taken van de MR:

Initiatiefbevoegdheid: De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Instemmingbevoegdheid:
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten. Soms geldt de instemmingsbevoegdheid uitsluitend voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel of ouders).

Het gaat over het wijzigen of vaststellen van:

 • Onderwijskundige doelstellingen. 
 • Schoolplan. 
 • Schoolgids.
 • Arbeidsomstandigheden. 
 • Schoolreglement.
 • Vaststelling onderwijstijd.
 • Invulling van de tussenschoolse opvang.
 • Beleid met betrekking tot onderwijsondersteuning van ouders.
 • Voorzieningen ten behoeve van de leerlingen.

Adviesbevoegdheid:

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot:

 • Grondslag van de school. 
 • Lesrooster. 
 • Deelnemen aan onderwijskundige projecten. 
 • Onderwijskundige projecten. 
 • Schoolorganisatie. 
 • Beleid ten aanzien van ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding). 
 • Managementstatuut. 
 • Vakantieregelingen. 
 • Verbouwingen en onderhoud.

Het personeel dan wel de ouders van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de raad te plaatsen. 

De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het onderwerp of voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst alsmede wanneer de vergadering zal plaats vinden. 

Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen, die een verzoek zoals hier bedoeld hebben ingediend, schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de raad.

Tevens heeft de MR de stichting ‘Vrienden van het Kompas’ opgericht. Ouders, grootouders, buren, kennissen en anderen die een warm hart hebben voor onze school, kunnen donateur worden van deze stichting. De ‘Vrienden van het Kompas’ krijgen een uitnodiging voor speciale vriendenactiviteiten, zoals een leerlingenconcert, een voorleesuurtje, enz. Voor meer informatie: stichtingvvhk@gmail.com  

Adviesraad

Dhr. J. Tanis (voorzitter)

jtanis.ar.cbshetkompasstellendam@gmail.com

 

Dhr. P. Breederveld

Mw. E van der Linden

Mw. K. Okker

Activiteitencommissie

Aan de school is een AC verbonden, die veel praktische zaken regelt en uitvoert.

Voorzitter : Mw. C. van der Giessen 

famvdgiessen@kliksafe.nl