Missie

Werken aan een optimale en complete ontwikkeling voor iedere leerling.

Visie

Bij alles wat we doen, denken en zeggen, willen we ons laten leiden door de Bijbel. Die is voor ons de bron en het fundament van ons leven, ook van het schoolleven. Dit bepaalt onze levensbeschouwing, ons mensbeeld en onze visie op onderwijs en opvoeding. De christelijke identiteit doortrekt het hele onderwijs en het klimaat op onze school.

Zo zorgen we voor een klimaat waarin elk kind, met zijn/haar eigen gaven en talenten tot ontplooiing kan komen. Samen zoeken we naar wat goed is voor elkaar, gebaseerd  op de normen en waarden zoals we die in de Bijbel lezen.

Allen die op onze school werken stemmen van harte in met de grondslag van de school, zoals verwoord in de statuten van de stichting.

Wij zien het als onze opdracht de leerlingen de gelegenheid te bieden zich optimaal en compleet te ontwikkelen. Ons leerstofjaarklassensysteem richten we zo in, dat we niet alleen de groep maar ook de mogelijkheden van de individuele leerling op het oog hebben.

We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. Tevens betrekken we de leerlingen bij het werken aan hun eigen ontwikkeling.

De ouders zien wij als een belangrijke partij in het geheel en wij hechten dan ook aan een goede relatie en samenwerking met de ouders.

Adviesraad

  •  Dhr. J. Tanis 
  •  Dhr. P. Breederveld 
  • Mw. E. van der Linden
  • Mw. K. Okker