Nieuwsbericht

Bericht van het College van Bestuur

Door Hilda de Jonge

Beste ouder, verzorger, betrokkene,

Aan het einde van het kalenderjaar is het goed om even stil te staan bij de ontwikkelingen binnen Kindwijs. Ondanks de personeelstekorten die soms ervaren worden, is er veel gebeurd. Er werden plannen gemaakt, lessen gegeven, gesprekken gevoerd. Er werd ondersteuning geboden, overleg georganiseerd en verantwoording afgelegd. Er is veel gedaan door medewerkers, vrijwilligers en raden!

Personeelstekorten
Inmiddels is breed bekend dat het onderwijs één van de sectoren is waar het personeelstekort erg opgelopen is. Landelijk geldt dat er een tekort is van bijna 10%. Dat gaat ook Kindwijs niet voorbij. Op dit moment werken er naast de bevoegde leerkrachten meer dan vroeger leraren in opleiding (die we goed willen begeleiden tijdens hun opleiding), zij-instromers (waarvoor hetzelfde geldt), leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Samen werken we aan kwalitatief goed onderwijs. Echter tegelijk realiseren we ons dat het kan gebeuren dat ook wij niet meer ontkomen aan het nemen van moeilijke besluiten, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) instellen van een vierdaagse schoolweek. Tegelijk oriënteren we ons op alternatieve organisatievormen, zoals het meer denken vanuit leerjaren met leerjaarteams of het organiseren van onderwijs in units van meerdere groepen. Dat kan ook juist weer kansen bieden. Overigens worden er veel activiteiten ontplooid om mensen te werven en te binden. Want: wanneer je in het onderwijs werkt, heb je een prachtig beroep! Je mag in een team en tegelijkertijd heel zelfstandig werken met leerlingen die aan jou toevertrouwd worden. Kijk gerust eens op de website of u als herintreder of zij-instromer aan de slag wilt gaan!

Renovatie/nieuwbouw
In het achterliggende jaar is Kindwijs verdergegaan met planvorming voor vernieuwing van schoolgebouwen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft medio 2023 een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld die het mogelijk maakte om kredieten toe te kennen aan renovatieplannen die leiden tot gebouwen die weer bij de tijd zijn en een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar ingaan. Voor twee scholen van Kindwijs (de Oranje Nassauschool in Nieuwe Tonge en de Albert Schweitzer in Stad aan het Haringvliet) zijn deze renovatieplannen gemaakt. Daarvoor hebben de teams hun onderwijsvisie naar het gebouw vertaald, zodat de school daar straks zo goed mogelijk op aansluit. Net voor de Kerstvakantie gaan de plannen naar de gemeente, zodat we de laatste fase ingaan voor een kredietaanvraag. Nog steeds is de doelstelling bij de start van het nieuwe schooljaar met de bouw te kunnen starten. De gemeente is inmiddels begonnen met het onderzoeken en organiseren van tijdelijke huisvesting voor de twee scholen. Ook in Den Bommel gaat de ontwikkeling van de renovatieplannen voor ‘t Kompas gestaag door.

Ons onderwijs
We willen ons als doel stellen: het geven van onderwijs en het bijdragen aan de vorming van kinderen vanuit de protestants-christelijke basis. Op veilige scholen, waar de Bijbel opengaat! Want Kindwijs wil werken met de Bijbel als Bron. Daarmee staan we in een lange traditie: zo werd op twee van de scholen (op de Eben Haëzer in Goedereede-Havenhoofd en op De Bron in Oude-Tonge) het 100-jarig bestaan gevierd in het achterliggende jaar.

Juist vanuit die lange traditie mogen we weten hoe waardevol de boodschap is die wij mogen doorgeven, ook in deze Adventsperiode. Een boodschap die landt in een wereld vol zonde, onrecht en geweld. De boodschap van de komst van de Zoon van God als Zaligmaker van zondaren. ‘Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders’ (Filippenzen 2:10,11).

Ik wens u, ook namens de Raad van Toezicht, van harte Gods zegen toe tijdens de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2024!

Met vriendelijke groet,
J.C. (Jankees) de Waal,
CvB Kindwijs, Protestants-Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee