Nieuwsbericht

Kompasnieuwsbrief 11

Door Jarco Bakelaar

Kompasnieuwsbrief 11 - vrijdag 5 februari 2021

Maandag 1 februari

Digitale herdenking watersnoodramp 1953

Maandag 8 februari

De basisscholen gaan weer open

 

Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 19 maart

Eerste rapport mee

Maandag 22 t/m vrijdag 26 maart

Telefonische rapportgesprekken

 

Herdenking Watersnoodramp

Maandag 1 februari jl. was de digitale herdenking van de watersnoodramp 1953. U kunt deze alsnog bekijken via Kerkomroep/Stellendam/Hervormde gemeente. Hieronder wat informatie uit de tijd van de ramp…..

Watersnoodramp 1 januari 1953

Stellendam was een van de zwaarst getroffen dorpen tijdens de watersnoodramp van 1953. Reeders kwamen te laat of moesten machteloos toezien dat veel mensen in nood en doodsangst verkeerden. In Stellendam beseften veel bewoners maar al te goed dat het hard stormde, die zaterdagavond 31 januari van het jaar 1953. Vanuit het dorp was namelijk een reddingsboot de zee opgegaan om hulp te bieden aan schepen in nood. Bij de haven van het dorp vertrouwde men de situatie ook niet. 

Men schrok daar rond middernacht van de abnormaal hoge waterstand. De commandant van de vrijwillige brandweer Laurens Visser - een boer en lid van het polderbestuur - werd gewaarschuwd. Hij onderkende de gevaren en adviseerde om alarm te slaan. Toen - het was rond 4 uur in de nacht - kwam opeens de vloedgolf over het dorp heen. Die leek wel van alle kanten te komen. In het noordoosten was de dijk van polder het Molengors doorgebroken. vanuit het zuidoosten kwam het van de haven. Het water drong de huizen in. Men vluchtte de zolder op. In sommige huizen stond het water ook tot een halve meter op zolder. 

De ontreddering was onvoorstelbaar. Veel mensen bleven liever in hun boerderijen maar verdronken daar jammerlijk. De mensen die naar de dijken waren gevlucht zagen het water hoger en hoger komen. Uiteindelijk zagen ze het water over de dijk komen, niet wetende hoe hoog het water zou stijgen. Van alle kanten schreeuwden de mensen om uit hun huizen gehaald te worden en al voeren er wat boten rond om mensen te redden, met geen mogelijkheid kon iedereen in het toen 1900 inwoners tellende dorp in veiligheid gebracht worden. In het dorp verdronken 69 mensen.  

(bron: www.naartoen.nl)

Bij de rotonde (busstation) staat het monument ter herinnering aan de watersnoodramp. het stelt een vrouw met een meisje voor, die vluchten voor de golven. Op de plaquette staat de tekst: Ter nagedachtenis aan de 69 slachtoffers die in onze gemeente verdronken ten gevolge van de watersnoodramp van 1 februari 1953 - ‘Die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem, Heere is Zijn Naam’.

Basisscholen beginnen weer…. ( twee bijlagen)

Maandag 8 februari a.s. hopen we weer te gaan starten. Daar zijn we allemaal blij mee! Uiteraard hebben we best onze zorgen over hoe een en ander verder gaat verlopen, ook voor wat betreft de besmettingscijfers. Echter, we gaan ons er (weer) voor inzetten om de maatregelen en voorschriften voor het basisonderwijs zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Daarbij is het fijn dat we een groot en ruim schoolgebouw hebben, dat onze groepen niet al te groot zijn én ……. dat we ons in de maanden vóór deze lockdown eigenlijk ook steeds aan de voorschriften gehouden hebben. Veel dingen kunnen we dus gewoon blijven doen zoals we deden, waarbij enkele maatregelen wel nieuw of aangescherpt zijn. Hierover wordt u geïnformeerd in het protocol bij deze Kompasnieuwsbrief. Leest u deze bijlage a.u.b. goed door. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan zeker even contact met mij op.

Bij deze Kompasnieuwsbrief treft u ook een brief van dhr. J.S. Nagtegaal aan. Dit document staat in originele vorm in de Kindwijs app.

Afname Cito-toetsen

Na de voorjaarsvakantie gaan we in groep 3 t/m 8 een aantal Cito-toetsen afnemen. Normaal gesproken doen we dit altijd eind januari/begin februari. Deze keer is alles anders …. Met de Kindwijsdirecteuren en onze IB’ers hebben we besproken of het momenteel zin heeft om Cito-toetsen af te nemen. We denken van wel. Niet om de leerlingen ‘af te rekenen’ (wat trouwens nooit de bedoeling is van een toets), maar om meer  inzicht te krijgen in wat de leerlingen beheersen én wat nog niet. Aan dat laatste kunnen we dan gericht(er) gaan werken.

Rapport

Ook over de rapporten hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. Gaan we ‘gewoon’ een rapport geven óf slaan we een keer over, omdat de leerlingen in de achterliggende weken thuis gewerkt hebben en we wellicht onvoldoende zicht hebben op bepaalde zaken? We hebben in het team besloten dat we de uitdaging aangaan en voor elke leerling een rapport invullen met de cijfers en gegevens die we beschikbaar hebben. Het kan zijn dat dit keer niet alle vakjes ingevuld kunnen worden, omdat we eenvoudigweg niet alles helder in beeld hebben. U zult daar ongetwijfeld begrip voor hebben. 

Zoals het er nu uitziet kunt u het rapport op vrijdag 19 maart verwachten.

Rapportgesprekken

De rapportgesprekken staan gepland in de week van maandag 22 t/m vrijdag 26 maart. Dit worden weer telefonische gesprekken óf gesprekken via de Meet. De leerkracht neemt hiervoor zelf contact met u op.

Tot slot …..

We zien het als een zegen dat we volgende week het schoolgebouw weer open mogen stellen voor onze leerlingen en we zien ernaar uit om hen weer persoonlijk te ontmoeten en onderwijs te geven. Tegelijk beseffen we dat de situatie rondom corona onzeker blijft en dat de ontwikkelingen zomaar weer anders kunnen gaan dan wij hopen en verwachten. Het sterkt ons dat we mogen weten en geloven:

‘De Heer regeert, de hoogste Majesteit,

bekleedt met sterkte, omgordt met heerlijkheid, 

bevestigt d’aard en houdt door Zijne hand,

dan schoon gebouw onwankelbaar in stand’.

(Psalm 93 vers 1, berijmd)

 

Datum

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 februari. Voor alle toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven.Met vriendelijke groet,

G.A. (Gea) Geneugelijk

          (directeur)📫           : Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam

📫           : Postbus 24, 3250 AA Stellendam

🕿           : 0187-492458

🖂           : g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl

🖳            : www.hetkompas-stellendam.nl

 

Buurtsport in de buitenlucht!

Juist nu we meer aan huis gebonden zijn en ook veel kinderen hun vaste uitlaatklep moeten missen, zoals gymlessen, is het van groot belang voldoende in beweging te blijven! De richtlijnen maken het gelukkig nog mogelijk om op momenten naar buiten te gaan. In februari organiseert Sportteam GO ook weer sportactiviteiten in de buitenlucht voor kinderen van groep 3 t/m 8.

De buurtsport in Stellendam is op woensdag 10 en 24 februari van 13:15 - 14:15 uur op het speelveld aan het Johan Frisopad. Buurtsport is een gratis activiteit, waarbij bewegen, plezier maken en een leuke omgang met elkaar centraal staan. Ben jij er ook bij? Meld je aan via de website www.gosportencultuur.nl om mee te doen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Chantal van der Klooster

Ondersteunend beleidsmedewerker Sport