Nieuwsbericht

Richtlijnen Onderwijs op afstand

Door Hans Nagtegaal

Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u een schrijven over “Onderwijs op afstand”. Scholen voeren vanzelfsprekend hun wettelijke taak uit, namelijk het verzorgen van onderwijs. Om het onderwijs te kunnen verzorgen kiest een school ervoor om bepaalde leermiddelen in te zetten. Naast boeken zijn dat ook digitale middelen, uitgangspunt is dat het onderwijs zo veel mogelijk in groepsverband op school wordt verzorgd. 

Soms is dat niet mogelijk. Dit kan het geval zijn bij b.v. een langdurig ziek kind, maar ook als scholen zoals nu vanwege een bijzondere maatschappelijke situatie tijdelijk moeten sluiten. Mede in het belang van de kinderen wordt dan “onderwijs op afstand” gegeven. Bij onderwijs op afstand worden de leerlingen voorzien van lesmateriaal en indien nodig en voor zover mogelijk, overige voor het onderwijs noodzakelijke middelen. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van het verstrekken en uitwisselen van gemaakte opdrachten met de leerkracht. 

Communicatie naar de ouders zal zoveel mogelijk via de gebruikelijke digitale toepassingen gebeuren, zoals de Kindwijs App of Parro, Social Schools etc.

Direct visueel contact is belangrijk bij het verzorgen onderwijs. Bij onderwijs op afstand is dat niet altijd mogelijk. De leerkracht kan bij onderwijs op afstand gebruik maken van video. 

Dit kan op verschillende manieren verzorgd worden:

  • een door de leerkracht vooraf opgenomen les;
  • via een videochat/conference door middel van Google Meet 

Kindwijs draagt er zorg voor dat de videolessen veilig plaatsvinden binnen de regelgeving van de AVG. 

In de meeste gevallen volstaat het dat de leerling de beschikking over een laptop, computer of tablet heeft, die voorzien is van een microfoon, speaker en camera. In die situaties dat een leerling daar niet over kan beschikken, zoekt de school samen met de ouder(s) naar een passende individuele oplossing, zoals het in bruikleen krijgen van een Chromebook van de school.

Door deze vorm van lesgeven wordt beeld- en geluidsmateriaal van leerkrachten en leerlingen verwerkt. De school maakt daarom afspraken met softwareleveranciers over de beveiliging en bewaartermijn van deze persoonsgegevens. Ook heeft de school intern geregeld dat deze veilig worden verwerkt en opgeslagen én niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. 

Om de privacy van leerkrachten en medeleerlingen optimaal te respecteren gelden er ook regels voor de leerlingen en u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). De school wil hiermee voorkomen dat, al dan niet bewust, beeldmateriaal van uw kind(eren) en leerkrachten op het internet gaat rondzwerven. 

Daarom hanteert de school de volgende regels bij het gebruik van video of video chat/conference:

  • het is niet toegestaan beeld en/of geluid van deze lessen op te slaan op privé devices;
  • het is niet toegestaan schermafbeeldingen van de lessen te maken;
  • het is niet toegestaan om beeld en/of geluid te delen via sociale media;
  • voorkom zoveel als mogelijk dat derden die niet bij het onderwijs of de verzorging van uw kind(eren) betrokken zijn, in de ruimte zijn waar de les wordt gevolgd.

Hopelijk geeft dit schrijven extra duidelijkheid over deze vorm van onderwijs. Wij rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

J.S. (Hans) Nagtegaal
voorzitter college van bestuur